Antyalkoholowi/Antynarkotykowi

Warszawa – Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

2017-03-28

Wydawca portalu Antyalkoholowi.pl zaprasza Państwa do udziału w Konferencji „Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych „.

Konferencja odbędzie się 24 kwietnia 2017  w godzinach od 10.00 do 14.30 w Centrum Szkoleniowym „Pankiewicza”  ul. Pankiewicza 3 (ulica prostopadła do Al. Jerozolimskich, obok Dworca Warszawa Centralna i Warszawa Śródmieście ).

Centrum Szkoleniowe Pankiewicza 3 II piętro fot. pankiewicza.pl

Artykuł 18 ust. 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, stanowi, że „organ zezwalający lub na podstawie jego upoważnienia, straż gminna lub członkowie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dokonują kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia”.

Przeprowadzanie tego rodzaju kontroli (bezpośrednio bądź przez osoby działające z jego upoważnienia) jest więc obowiązkiem wójta (burmistrza, prezydenta miasta), który takie zezwolenie wydał. Najwyższa Izba Kontroli oceniając wywiązywanie się samorządów z tego zadania stwierdziła nieprawidłowości w 14 z 24 gmin objętych kontrolą. To dlatego zapraszamy Państwa na szkolenie „Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych”.

Szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy z zakresu przeprowadzania prawidłowej kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia, w tym kontroli oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. W szkoleniu zostały uwzględnione zmiany wprowadzone do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.

Koszt udziału w konferencji to 309 zł netto + Vat. Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji, wynosi 279 zł netto/osobę + VAT.

Udział w  konferencji opłacany ze środków publicznych jest zwolniony z VAT.

Konferencja rozpoczyna się o godz. 10.00 a kończy o godzinie 14.30. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad oraz certyfikat poświadczający udział w konferencji. W przypadku wyczerpania limitu miejsc, o zakwalifikowaniu na konferencję decydować będzie kolejność zgłoszeń. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać do 20 kwietnia br. , na adres email wskazany w formularzu.

Zaproszenie na konferencję

Program i prelegenci

Formularz zgłoszeniowy

Informacje organizacyjne 

Serdecznie zapraszamy.