Antyalkoholowi/Antynarkotykowi

Regulamin serwisu internetowego

1. Regulamin niniejszy reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego antyalkoholowi.pl. Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników serwisu oraz prawa i obowiązki administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego serwis.

2.Korzystając z portalu użytkownik potwierdza, iż akceptuje niniejszy regulamin.

3.Właścicielem i wydawcą serwisu jest „Grupa Inventor” reprezentowana przez pełnomocnika w osobie adwokata Łukasza Marcinkowskiego, Kancelaria Adwokacka w Poznaniu, ul Nowowiejskiego 20/7, 61-732 Poznań http://marcinkowski.net.pl

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w ramach stałego udoskonalania serwisu administrator może czasowo przerwać świadczenie usług na rzecz użytkownika lub ogółu użytkowników wedle wyłącznego uznania administratora, bez uprzedniego zawiadamiania użytkownika.

5.  Serwis nie weryfikuje wprowadzonych danych użytkowników, ani osób je wprowadzających. Serwis nie jest oferentem usług świadczonych przez użytkowników.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania drobnych zmian treści wpisów mających na celu poprawę ich czytelności, w szczególności poprawę formatowania tekstu, błędów ortograficznych, gramatycznych lub składniowych.

7. Część danych jednostek prezentowanych w serwisie pochodzi z ogólnodostępnych źródeł, takich jak prasa, Internet, Główny Urząd Statystyczny itd.

8. W przypadku stwierdzenia przez użytkownika nieprawidłowych danych w treści dotyczącego jego wpisu w zasobach serwisu, fakt ten zgłosi on administratorowi, wykorzystując w tym celu formularz kontaktowy.

9. Użytkownikiem staje się każda osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której dane zostały zamieszczone w serwisie antyalkoholowi.pl.

10. Dane użytkowników w zakresie ich nazwy i adresu zamieszczane są bezpłatnie. Dane wykraczające poza wyżej wymienione zamieszczone są odpłatnie; warunki zamieszczenia tych danych reguluje odrębna umowa.

11.Treści prezentowane na stronach portalu chronione są na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zawartość portalu nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że wydawca portalu Grupa Inventor wyrazi na to pisemną zgodę, z zastrzeżeniem korzystania z treści dla użytku osobistego. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.

12. Teksty opublikowane na portalu antyalkoholowy.pl prezentują wyłącznie poglądy ich Autorów. Nie należy ich utożsamiać z poglądami wydawcy.

13. Dokładamy wszelkiej staranności, aby zapewnić wysoką jakość i rzetelność publikowanych materiałów. Niemniej jednak nie bierzemy odpowiedzialności za ewentualne błędy mogące pojawić się w udostępnianych tekstach.

14. Informujemy też, że publikacji nie należy traktować jako jedynej podstawy podejmowanych decyzji i działań lub ich zaniechania. Tym samym Wydawca portalu ani Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakie poniosą Czytelnicy w przypadku kierowania się publikowanymi treściami w swych działaniach, a korzystanie z portalu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko użytkownika.

15. Wydawca portalu nie ponosi też odpowiedzialności za treści znajdujące się w materiałach reklamowych oraz w treściach, do których przekierowują hiperłącza umieszczone na stronach.

16.Wszelkie czynności mogące zagrozić bezpieczeństwu portalu są zabronione, a w przypadku ich wykrycia podjęte zostaną odpowiednie kroki włącznie z wykorzystaniem środków prawnych.

17. Polityka plików „cookies”

18. Pliki cookies zwane także „ciasteczkami” są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery uzyskując do nich odpowiedni dostęp.

19. Niniejsza strona internetowa www.antyalkoholowy.pl oraz wszystkie jej podstrony korzystają z plików cookies wyłącznie w celach statystycznych.

20. Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej www.antyalkoholowi.pl i jej podstron, istnieje możliwość określenia warunków przechowywania oraz warunków uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę i jej podstrony, w szczególności możliwość całkowitego wyłączenia ich obsługi.

21. W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies należy odpowiednio skonfigurować oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania niniejszej strony internetowej www.antyalkoholowi.pl i jej podstron. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania lub kontaktując się z jego dostawcą.

22. Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej www.antyalkoholowi.pl i jej podstron, stanowi w myśl art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików cookies w celach wyżej określonych.

23. Umieszczanie na stronach serwisu antyalkoholowi.pl przekazów reklamowych dopuszczalne jest wyłącznie przez uprawnionych przez Grupę Inventor użytkowników, na określonych stronach serwisu i zasadach uregulowanych odrębnym dokumentem. Użytkownik chcący zamieścić przekazy reklamowe winien złożyć do Grupy Inventor stosowny wniosek.

24. Komentujący w serwisie antyalkoholowi.pl wyrażają zgodę na umieszczenie tych treści na wszystkich stronach serwisów prowadzonych przez Grupę Inventor w wybranej przez nią formie.

25. Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu antyalkoholowi.pl, komentarzy do artykułów, lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: biuro@antyalkoholowi.pl , lub listownie na adres: Kancelaria Adwokacka w Poznaniu, ul Nowowiejskiego 20/7, 61-732 Poznań.

26. Grupa Inventor będzie rozpatrywać reklamacje, które zostały nadesłane drogą elektroniczną lub listowną. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

27. Administrator serwisu może dokonywać zmian jego regulaminu, które zamieści pod obecnie przeglądanym adresem. Zmiany obowiązywać będą od chwili ich zamieszczenia.

28. W przypadku dokonania zmian w regulaminie, właściciel serwisu poinformuje o tym niezwłocznie użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu regulaminu.

29. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej serwisu.

 Regulamin komentowania w serwisie antyalkoholowi.pl

1. Regulamin niniejszy określa zasady uczestniczenia w forum wymiany informacji, poglądów, komentarzy między użytkownikami serwisu antyalkoholowi.pl.

2. Użytkownicy, osoba fizyczna nie związana żadnego rodzaju umową cywilnoprawną lub o pracę z Grupą Inventor oraz serwisem antyalkoholowi.pl, mająca możliwość zamieszczania swoich komentarzy do tekstów serwisowych lub w ramach poszczególnych blogów, tekstów autorskich, zdjęć własnego autorstwa, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminach serwisu antyalkoholowi.pl, a w szczególności zobowiązana do przestrzegania przepisów prawa prasowego oraz dotyczących dóbr osobistych, czci, godności, wszelkich przekonań osobistych, w tym religijnych i seksualnych, zwani dalej użytkownikami mogą korzystać z serwisu antyalkoholowi.pl na zasadach i zgodnie z instrukcją czynności generowaną przez system Serwisu.

3. Użytkownikowi nie wolno posługiwać się w celach identyfikacyjnych na serwisie antyalkoholowi.pl słowami lub wyrażeniami powszechnie uznawanymi za wulgarne, będącymi firmą lub logotypem przedsiębiorcy polskiego lub zagranicznego, bądź oznaczeniami komercyjnymi, handlowymi lub zbliżonym i celowo podobnym do loginu/nicku innego użytkownika posiadającego konto w serwisie antyalkoholowi.pl.

4. Serwis antyalkoholowi.pl umożliwia prezentowanie różnych poglądów, tym samym polemikę w ramach komentarzy na każdy temat, poruszony w blogach lub artykułach dziennika.

5. Grupa Inventor, reprezentowana przez pełnomocnika w osobie adwokata Łukasza Marcinkowskiego, Kancelaria Adwokacka w Poznaniu, ul Nowowiejskiego 20/7, 61-732 Poznań http://marcinkowski.net.pl , zwana dalej Grupa Inventor, nie weryfikuje zamieszczanych prywatnych treści Użytkowników, wg katalogu otwartego z powyższego ust. 1, pod kątem ich prawdziwości i rzetelności, tym samym nie ingeruje w przebieg dyskusji.

6. Użytkownikom nie wolno umieszczać na stronach antyalkoholowi.pl treści sprzecznych z prawem, tj. m.in.:

a) wypełniających znamiona przestępstw określanych jako przestępstwa przeciwko: wolności, wolności sumienia i wyznania, wolności seksualnej i obyczajności, a także przestępstwa propagowania totalitaryzmów,

b) naruszających cudze dobra osobiste, lub treści pomawiających lub zniesławiających.

7. Niedopuszczalne jest również umieszczanie treści, komentarzy lub przekazów:

a) uznanych powszechnie za wulgarne, naganne moralnie oraz społecznie,

b) reklamowych oraz wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, do rozpowszechniania których użytkownik nie ma uprawnień,

c) niedopuszczalne jest zamieszczanie wpisów nie posiadających treści.

8. Użytkownicy serwisu antyalkoholowi.pl mają prawo i obowiązek przyczyniać się do utrzymania wysokiego poziomu dyskusji i polemik, oraz do pogłębiania poruszanych w serwisie tematów.

9. Grupa Inventor zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w ust. 5 i 6 Regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w serwisie antyalkoholowi.pl w stosunku do osób zamieszczających treści, o których mowa w ust. 5 i 6, a także naruszających inne postanowienia Regulaminu.

10. Użytkownicy zamieszczający swoje wypowiedzi, treści lub komentarze w serwisie antyalkoholowy.pl rozpowszechniają je na własną odpowiedzialność i ryzyko. Każdy Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje treści i opinie, także w zakresie ewentualnych roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw osób trzecich.

Regulamin bloga

1. Usługa będąca przedmiotem Regulaminu jest dostępna dla wszystkich osób korzystających z Portalu.

2.W ramach świadczenia usługi, na warunkach Regulaminu, Grupa Inventor, w zakresie przez siebie określonym, zakładając indywidualne konto, udostępnia Blogerom miejsce na serwerze Portalu oraz dostarcza oprogramowanie umożliwiające zamieszczanie i publiczne udostępnianie tekstów, zdjęć, filmów, opinii, komentarzy, linków oraz innych materiałów.

3. Blogerem serwisu antyalkoholowi.pl może zostać osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia może zostać Użytkownikiem tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

4. Bloger uzyskuje dostęp do konta w serwisie antyalkoholowi.pl przez podanie loginu i hasła dostępu przyporządkowanych mu w Portalu po wcześniejszym złożeniu wniosku.

5. Skorzystanie z usługi i stworzenie własnego bloga na portalu antyalkoholowi.pl oraz podanie niezbędnych danych jest całkowicie dobrowolne, zależne wyłącznie od usługobiorcy, a także bezpłatne.

6.Grupa Inventor umożliwia Blogerom zamieszczanie i publiczne udostępnianie ich tekstów, zdjęć, filmów oraz opinii, poglądów na stronach serwisu antyalkoholowi.pl, za pośrednictwem indywidualnego konta w formie indywidualnego bloga.

7. Serwis antyalkoholowi.pl oraz jego wydawca nie płacą wynagrodzenia blogerom za prowadzenie bloga.

8. Bloger otrzymuje od redakcji portalu antyalkoholowi.pl hasło dostępu do swojego bloga.

9. Redakcja zastrzega sobie prawo publikacji całościowego wpisu blogera lub jego fragmentu – bez zmiany jego sensu – na stronie głównej portalu pod adresempl, z zastrzeżeniem iż redakcji przysługuje prawo zmiany tytułu lub zdjęcia dotyczącego wpisu, na co bloger wyraża zgodę wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu.

10.Grupa Inventor świadczy również usługę obejmującą promowanie wybranych tekstów, zdjęć, filmów, opinii Blogerów oraz komentarzy Użytkowników w ramach prowadzonej promocji serwisu poprzez działania podejmowane na stronach serwisu antyalkoholowi.pl. Dobór utworów do promowania należy do wyłącznej kompetencji Grupy Inventor.

11.W przypadku wykorzystania poszczególnych tekstów, zdjęć, filmów oraz komentarzy w sposób opisany powyżej, Grupa Inventor umieści informację wskazującą na Blogera lub Użytkownika, który zamieścił w serwisie antyalkoholowi.pl dany materiał, jako źródło pochodzenia tekstu. Promowanie przez Grupę Inventor fragmentu utworu Blogera, bez ingerencji w jego treść, nie stanowi naruszenia praw autorskich Blogera, na co ten wyraża zgodę wraz ze zgodą na założenie indywidualnego konta blogera.

12.Redakcja zastrzega sobie prawo, do odrzucenia kandydatów na blogera bez konieczności podania powodów.

13. Bloger jest zobowiązany do korzystania z serwisu antyalkoholowi.pl w sposób zgodny z prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami Regulaminu oraz celami serwisu antyalkoholowi.pl. Blogera obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zakazane jest w szczególności formułowanie i przekazywanie za pośrednictwem serwisu antyalkoholowy.pl treści oraz obrazów noszących znamiona zniesławienia, „plotek”, zawierających groźby, prowokujących lub nawołujących do przemocy politycznej, ksenofobii, jak również naruszających prawo własności, w tym intelektualnej lub przemysłowej, prawo do wizerunku, ochrony prywatności innych osób, które skutkują odpowiedzialnością cywilną lub karną.

14.Blogerom nie wolno przekazywać do serwisu antyalkoholowi.pl treści sprzecznych z prawem, tj. m.in.:

a) wypełniających znamiona przestępstw określanych jako przestępstwa przeciwko: wolności, wolności sumienia i wyznania, wolności seksualnej i obyczajności, a także przestępstwa propagowania totalitaryzmów,

b) naruszających cudze dobra osobiste, lub treści pomawiających lub zniesławiających.

15. Bloger ponosi wyłączną odpowiedzialność za umieszczone na blogu w serwisie antyalkoholowi.pl treści lub obrazy oraz konsekwencje ich zamieszczenia i publikacji, w szczególności w świetle Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz Kodeksu cywilnego w zakresie naruszenia dóbr osobistych lub zniesławienia. Bloger ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje bezpłatne, indywidualne konto w serwisie w tym także za formę zamieszczanych materiałów.

16.Bloger zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed podjęciem współpracy z serwisem i uruchomieniem dla niego profilu bloga. Wraz z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem Bloger akceptuje w całości postanowienia niniejszego Regulaminu, a oświadczenia w tym Regulaminie zawarte przyjmuje jako własne, zgodne z faktami i prawem.

17.Bloger oświadcza, iż formułowane i zamieszczane przez niego treści, opinie, obrazy lub filmy sporządzone zostały z należytą starannością, w dobrej wierze, oparte są według wiedzy Blogera o źródła wiarygodne, uzasadniające wyrobienie sobie określonej opinii lub poglądu.

18. Bloger oświadcza, że publicznie udostępnione przez niego treści nie naruszają tajemnicy handlowej, własności przemysłowej, chronionych prawem dóbr osobistych, prawa do wizerunku, praw autorskich i pokrewnych, w tym prawa własności intelektualnej i przemysłowej, są tworem jego własnej działalności intelektualnej, bądź ewentualnie Bloger posiada prawa majątkowe lub zależne prawa majątkowe do utworów zamieszczanych na swoim blogu oraz jest w pełni uprawniony do zamieszczenia filmów, zdjęć, treści na swoim blogu w serwisie antyalkoholowi.pl.

19.Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów na stronie serwisu antyalkoholowi.pl jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.

20.Grupa Inventor ma prawo do prowadzenia działalności marketingowej, autopromocyjnej i charytatywnej na stronach serwisu antyalkoholowi.pl.

21.Grupa Inventor nie kontroluje wiarygodności treści zamieszonych na blogach, albowiem w ramach usługi zapewnia jedynie przestrzeń dla publikacji blogów dla Użytkowników.

22. Grupa Inventor jako wydawca ma prawo zablokować blog w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu przez Blogera, bez udzielania wyjaśnień Blogerowi.

23.Grupa Inventor ma prawo zablokować konto Użytkownika jeżeli uzna że jego treści naruszają prawo lub zasady obyczajności. Bloger może w każdym czasie zaprzestać korzystania z serwisupl, przy zachowaniu warunków indywidualnych, w szczególności w przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu. Grupa Inventor zobowiązana jest podać do publicznej wiadomości na serwerze antyalkoholowi.pl informację o zaprzestaniu prowadzenia bloga przez określonego Blogera.

24.Bloger, który zaprzestanie korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Grupę Inventor, zobowiązany jest do pozostawienia swoich utworów na serwerze serwisu umieszczonych przez siebie do czasu złożenia informacji o zaprzestaniu z korzystania z usług.

25. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim.

26.Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej serwisu.

Regulamin Newslettera

1. „Newsletter antyalkoholowi.pl” w serwisie Antyalkoholowi.pl mającym charakter dziennika, jest bezpłatną i bezterminową usługą polegającą na informowaniu Użytkowników o:

a) najnowszych wpisach Blogerów posiadających konto w serwisie;

b) informacjach oraz wiadomościach, jakie redakcja serwisu chce przekazać swoim Użytkownikom.

2. W celu świadczenia usługi „Newsletter” serwis antyalkoholowi.pl pozyskuje zgodnie z obowiązującymi normami od osób zainteresowanych nazwy adresów elektronicznych (adresy poczty e-mail).

3. Aktywowanie konta Użytkownika na forum lub blogu w serwisie antyalkoholowi.pl jest tożsame z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a wydawcą o świadczeniu usługi „Newsletter”.

4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych podanych w procesie rejestracji.

5. Serwis antyalkoholowi.pl zastrzega sobie prawo do:

a) czasowego wyłączania usługi „Newsletter”, jeśli będzie to niezbędne ze względów technicznych.

b) całkowitego zaprzestania świadczenia usługi „Newsletter” bez podania przyczyn.

6. Serwis antyalkoholowi.pl oświadcza, że podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej

będzie przetwarzany zgodnie z przepisami, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie

danych osobowych.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej serwisu.