Antyalkoholowi/Antynarkotykowi

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) to specjalistyczna agenda rządowa działająca na mocy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Agencja jest jednostką budżetową podległą Ministrowi Zdrowia.  PARPA została utworzona na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 czerwca 1993 roku. Środki na działania agencji są częścią budżetu Państwa. Głównym celem agencji jest profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych. PARPA współdziała z organizacjami pozarządowymi oraz administracją samorządową przewidzianą do realizowania zadań z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Zadania Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Agencja służy pomocą, wiedzą i doświadczeniem ludziom, instytucjom i organizacjom pozarządowym zajmującym się problematyką alkoholową.  Obszar i cele do realizacji przez Agencję wyznacza również Narodowy Program Zdrowia. Zobacz >>>

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

adres : Al. Jerozolimskie 155, 02- 326 Warszawa

tel.: (+48 22) 250 63 25

fax : (+48 22) 250 63 60

e-mail :parpa@parpa.pl

www.parpa.pl