Antyalkoholowi/Antynarkotykowi

Ministerstwo Zdrowia wesprze szkoły w prowadzeniu interwencji kryzysowej

2017-09-08

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia w ramach „Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020” rozpoczęto realizację programu, który ma na celu profilaktykę zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży szkolnej.  Ministerstwo chce wspierać szkoły i placówki oświatowe w prowadzeniu przez nie interwencji kryzysowej.

Ministerstwo-Zdrowia

Jak informuje MZ główne cele programu to zwiększenie wiedzy i skuteczności profilaktyki i działań prewencyjnych, które podejmują dyrektorzy szkół, psychologowie, pedagodzy, nauczyciele, opiekunowie i rodzice związani z tą problematyką. Będzie to skuteczne i systemowe wsparcie szkół oraz placówek oświatowych w zakresie ochrony zdrowia psychicznego uczniów i ich rodziców.

Zadanie polega na opracowaniu programu szkolenia, którego zakres obejmie zagadnienia ochrony zdrowia psychicznego uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Program szkolenia będzie uwzględniał aktualną wiedzę naukową i praktyczną z zakresu psychologii (w szczególności psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży oraz interwencji kryzysowej). Program powstanie we współpracy ze specjalistami z zakresu psychiatrii, psychologii, pedagogiki, resocjalizacji i socjologii.

W ramach programu zostaną przygotowane m.in.:

– arkusze obserwacji ucznia oparte na modelu biopsychospołecznym,
– bezpłatne materiały edukacyjno-informacyjne przeznaczone dla uczestników szkoleń z I etapu.

I etap – program będzie merytoryczną bazą do prowadzenia szkoleń dla:

– przedstawicieli publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli,
– przedstawicieli publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,
– psychologów i pedagogów zatrudnionych w szkołach.
II etap
Przeszkoleni uczestnicy I etapu przeprowadzą kaskadowe szkolenia:

– rad pedagogicznych (co najmniej 2),
– nauczycieli szkół i placówek systemu oświaty oraz rodziców.

Przygotowanie programu szkolenia poprzedzi ogólnopolskie, dwuetapowe badanie potrzeb edukacyjnych. Ministerstwo zbierze opinie dyrektorów szkół, nauczycieli, psychologów i pedagogów zatrudnionych w szkole, uczniów i wychowanków, rodziców z zakresu ochrony zdrowia psychicznego uczniów.
Ministerstwo szacuje 40% wzrost kompetencji wychowawczych, profilaktycznych, interwencyjnych z zakresu ochrony zdrowia psychicznego uczniów i wychowanków wśród dyrektorów szkół, nauczycieli, psychologów i pedagogów zatrudnionych w szkole lub placówce oraz rodziców. i opiekunów.
Zadania i cele ich realizacji w szkołach i placówkach oświatowych zostały określone we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Zadanie realizuje – wyłoniony w drodze konkursu – Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia mz.gov.pl