Antyalkoholowi/Antynarkotykowi

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii  koordynuje i wdraża krajową politykę przeciwdziałania narkomanii, ukierunkowaną na ograniczanie używania środków odurzających i substancji psychotropowych. Podstawowymi dokumentami określającymi cele, zadania oraz obszar działań administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie są: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii oraz Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii wyznaczający cele i kierunki działań na kolejne lata.

Do głównych zadań Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii należy:

 1. przygotowanie projektu Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz koordynowanie i monitorowanie jego wykonania, przy współpracy z innymi odpowiedzialnymi w tym zakresie instytucjami,
 2. inicjowanie, wspieranie i prowadzenie badań dotyczących problematyki używania narkotyków, w tym przygotowywanie oceny epidemiologicznej,
 3. opiniowanie i przygotowywanie projektów aktów prawnych sprzyjających przeciwdziałaniu narkomanii,
 4. podejmowanie działań na rzecz podnoszenia jakości programów profilaktycznych, rehabilitacyjnych i readaptacyjnych,
 5. wspieranie i prowadzenie szkoleń dla różnych grup zawodowych zajmujących się przeciwdziałaniem narkomanii,
 6. prowadzenie krajowego systemu informacji o narkotykach i narkomanii,
 7. monitorowanie problemu narkotyków i narkomanii na poziomie kraju,
 8. formułowanie wniosków i rekomendowanie działań sprzyjających kształtowaniu strategii reagowania na problem narkomanii,
 9. opracowanie i publikowanie corocznego raportu o stanie realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
 10. udzielanie wsparcia merytorycznego instytucjom, placówkom i osobom zajmującym się problematyką narkomanii,
 11. dotowanie w imieniu ministra zdrowia zadań w zakresie profilaktyki narkomanii, ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych związanych z używaniem nielegalnych substancji oraz integracji społecznej osób uzależnionych od narkotyków,
 12. podejmowanie interwencji w sprawach skarg i wniosków dotyczących problematyki, przeciwdziałania narkomanii, kierowanych do Biura lub do ministra właściwego do spraw zdrowia,
 13. prowadzenie współpracy z międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, w szczególności z Organizacją Narodów Zjednoczonych, Światową Organizacją Zdrowia (WHO), Grupą Pompidou Rady Europy oraz z instytucjami Unii Europejskiej: Horyzontalną Grupą Roboczą ds. Narkotyków (ang. Horizontal Working Drugs Group – HDG) i EMCDDA.

Obszar i cele do realizacji przez Agencję wyznacza również Narodowy Program Zdrowia. Zobacz >>>

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii:

adres: Dereniowa 52/54 02-776 Warszawa

tel.: (+48) (22) 641 15 01 (+48) (22) 855 54 58 (+48) (22) 855 54 69 fax: (+48) (22) 641 15 65

kbpn@kbpn.gov.pl

www.kbpn.gov.pl

www.narkomania.gov.pl

Telefony zaufania:

NARKOMANIA – 801 199 990 – czynny codziennie w godz. 16-21

UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE – 801 889 880 czynny codziennie w godz. 17-22