Antyalkoholowi/Antynarkotykowi

Czy samorządy wprowadzą nocny zakaz sprzedaży napojów alkoholowych?

2018-03-16

W 2018 roku weszło w życie kilka istotnych zmian w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W dniu 9 marca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 310). Nowelizacja ta wprowadza szereg bardzo istotnych zmian związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (dot. sprzedaży napojów alkoholowych na imprezach masowych; zmiana definicji zezwolenia cateringowego) oraz uchwałami gminy w tematyce związanej z alkoholem (zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo wchodzi do tzw. „limitów”; możliwość uchwalenia innych limitów dla poszczególnych jednostek pomocniczych gminy; możliwość wprowadzenia ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych). Ustawa zmieniająca wprowadziła także zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.

Część samorządów planuje, inne już realizują konsultacje społeczne w kwestii ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych. Samorządy mają sześć miesięcy na przyjęcie nowych uchwał określających zasady sprzedaży napojów alkoholowych. Pierwszym włodarzem miasta, który zapowiedział wprowadzenie ograniczeń jest Prezydent Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztof Chojniak.

Na początku br. weszły również w życie poniższe zmiany w przepisach, które są istotne dla osób pracujących w gminach na rzecz profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

W dniu 1.01.2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017r. poz. 2439). W wyniku tej nowelizacji do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi został wprowadzony przepis potwierdzający uprawnienie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych do przetwarzania danych osobowych (w tym danych tzw. wrażliwych) w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z procedurą zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu. Zmianie ulegała także jedna z przesłanek społecznych w procedurze zobowiązania do leczenia odwykowego (przesłanka uchylania się od pracy została zastąpiona przesłanką uchylania się od zaspokajania potrzeb rodziny). Zmienił się także przepis art. 14 ust. 4 w/w ustawy, który rozwinął wyjątek od zakazu sprzedaży napojów alkoholowych w środkach transportu publicznego.

W dniu 5.01.2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2245), na gruncie której najważniejszą zmianą jest wprowadzenie art. 30a, który przyznał sądowi możliwość zarządzenia przeprowadzenia przez kuratora sądowego wywiadu środowiskowego do celów związanych z postępowaniem o zobowiązanie do leczenia odwykowego.

Wydawca portalu Antyalkoholowi.pl – Grupa Profilaktycznie.pl zaprasza na cykl szkoleń podczas których zostaną szczegółowo omówione zasady wdrażania nowych przepisów, oraz obowiązki gmin w tym zakresie.  Więcej informacji na temat planowanych konferencji znajdą Państwo na  stronie: http://profilaktycznie.pl/konferencje-i-szkolenia/

Serdecznie zapraszamy

Redakcja portalu Antyalkoholowi.pl