Antyalkoholowi/Antynarkotykowi

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  tekst jednolity – 2016 Zobacz >>>

Narodowy Program Zdrowia na lata 2016 – 2020 Zobacz >>>

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu Zobacz >>>

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2011-2015 Zobacz >>>

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2006-2010 Zobacz >>>

Rozporządzenie w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu  Zobacz >>>

Rozporządzenie z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania nadzoru nad osobami Zobacz >>>

Rozporządzenie z dnia 4 lutego 2004 r.w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania nietrzeźwych Zobacz >>>

Rozporządzenie z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań na zawartości alkoholu Zobacz >>>

PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii Zobacz >>>

Narodowy Program Zdrowia na lata 2016 – 2020 Zobacz >>>

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie zbierania informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych Zobacz >>>

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii Zobacz >>>

Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 117 poz. 678) Zobacz >>>

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2012 poz. 124) Zobacz >>>

Ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 66, poz. 469) Zobacz >>>

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. Nr 120, poz. 826) Zobacz >>>

Ustawa z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 7, poz. 48) Zobacz >>>

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia trybu składania ofert, kryteriów ich oceny oraz terminów postępowania konkursowego w sprawie wyboru programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych (Dz.U. Nr 64, poz. 455) Zobacz >>>

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz.U. Nr 132 poz. 931) Zobacz >>>

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016 (Dz. U. z 2011 r. Nr 78, poz. 428) Zobacz >>>

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Zobacz >>>

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z dnia 20 września 2005 r., Nr 180, poz. 1493) Zobacz >>>

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 13 lipca 2010 r., Nr 125, poz. 842) Zobacz >>>

KRAJOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE  na lata 2014-2020 Zobacz >>>

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ( Dz. U. nr 28, poz. 146) Zobacz >>>

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne. (Dziennik Ustaw nr 50 poz. 259 z 8 marca 2011 r.) Zobacz >>>

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zobacz >>>

Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” Zobacz >>>